A+
a-

In de media

Uit: De Hooglander, 1 juli 2015 

WBT Hoogland zoekt versterking

Samenwerken om alles nog leuker en beter te maken, dat is waar het om gaat!

Het WijkBeheerTeam, kortweg het WBT, bestaat uit bewoners van Hoogland. Allemaal mensen met hart voor ons mooie dorp, die willen werken aan het behoud en de verbetering van het woon- en leefklimaat van Hoogland.

Regelmatig is er overleg met professionals om zaken met betrekking tot de leefbaarheid te bespreken. Denk hierbij aan overleg met de wijkagent en de vertegenwoordiger vanuit de gemeente die zich specifiek bezig houdt met klachten en wensen van de bewoners.

De commissie Buurtbudget is een werkgroep van het WBT; zij ontvangt en verdeelt het geld dat de gemeente ter beschikking stelt onder de verschillende aanvragen vanuit de Hooglandse samenleving. De Hooglandse Maatjes, de werkgroep Groen, de werkgroep Mobiliteit, de werkgroep Verkeer en de werkgroep Spelen zijn andere werkgroepen die onder het WBT actief zijn.

Op dit moment zoeken wij nieuwe mensen om ons team te versterken. We vergaderen één keer per maand in De Neng. Dus: heb je ideeën en wil jij je inzetten voor Hoogland dan ben je van harte welkom. Voor aanmelding of verdere info kun je contact opnemen met Marion van Hees (033-8887289; mavanhees@kpnmail.nl).

Zie verder onze website: http://wijkbeheerhoogland.nl/

 

Uit: Het Algemeen Dagblad, 17 juni 2015

Duofiets in Hoogland haalt de landelijke pers! 

KnipselAD

 

Uit: De Hooglander Courant, februari 2015

Ondertekening samenwerkingsafspraken 2015 tussen Gemeente Amersfoort en het WijkBeheerTeam Hoogland

Tijdens de vergadering van het WijkBeheerTeam (WBT) op 11 februari 2015 in De Neng werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Amersfoort en het WBT ondertekend door wijkwethouder voor Hoogland Menno Tigelaar namens de Gemeente Amersfoort en Timo Blom als voorzitter namens het WBT.  De Gemeente Amersfoort en het WBT werken samen aan een leefbare en veilige woonomgeving in Hoogland. In de getekende overeenkomst werden afspraken gemaakt over de wijze waarop zij dit samen doen.De samenwerking houdt ondermeer in dat zij samen afspraken:

Na de officiële ondertekening kreeg de heer Tigelaar vanuit het WijkBeheerTeam een korte toelichting over de structuur van het WBT. Onder de paraplu van het WijkBeheerTeam vallen de werkgroepen Spelen, Groen, Mobiliteit, Verkeer, Buurtbudget, Hooglandse Maatjes en Kunst. Van diverse werkgroepen werden voorbeelden van door hen verrichte activiteiten gegeven. Zo werden genoemd: het organiseren van gezellige middagen van de Hooglandse Maatjes, bemoeienissen met verkeer in Hoogland, bezoeken van scholen voor voorlichting over leven met een beperking en de behandeling van aanvragen voor het buurtbudget. Tijdens de Voorjaarsmarkt in De Neng op zaterdag 11 april a.s. kunnen ook de wijkbewoners uit Hoogland verder kennismaken met de activiteiten van de verschillende werkgroepen van het WijkBeheerTeam.

 

Uit: De Hooglander Courant, 7 januari 2014

Een Groos buurtbudget in 2014…

Komend jaar is het 40 jaar geleden dat Hoogland geannexeerd werd. Vele inwoners van ons mooie Hoogland dachten dat we onze identiteit zouden verliezen. Maar inmiddels zien we als buurtbudgetcommissie dat het tegendeel bewezen. Dit is o.a. terug te zien in de vele buurtbudget aanvragen die we in de afgelopen 5 jaar hebben ontvangen. Wij als commissie zijn daar trots op en hebben recentelijk getoast op dit instrument dat in het komend jaar weer gebruikt mag worden om de nodige roering te brengen in ons eigen Hoogland. De waardering vanuit Hoogland is zeer goed te noemen, hetgeen elk jaar weer blijkt uit waardering naar de groep en er vele perspublicaties vanuit de aanvragers, nadat een project is afgerond. Hoogland ontving voor het jaar 2014 een buurtbudget bedrag van € 20.800,–

Een korte terugblik van 5 jaar buurtbudget

In de afgelopen jaren hebben we gemiddeld 40 aanvragen gehonoreerd. Het betreft dan aanvragen ter versterking van de sociale cohesie en worden onverdeeld in de groepen: Cultuur/ Sociaal/Fysiek. Op basis van deze vooraf bekende criteria kunt u voorstellen indienen, onderbouwd met argumentatie en een volledige begroting. Onze buurtbudgetcommissie bestaat uit een dwars doorsnee van de Hooglandse bevolking. Na sluitingsdatum bepalen we uiteindelijk op basis van een gemiddelde uitkomst de verdeling van de gelden.  Wij als buurtbudgetcommissie komen een 10-tal avonden bij elkaar om, het volledige proces van aanvraag, toetsing, toewijzing, afhandeling en contact met de aanvragers vorm te geven. Ook de terugkoppeling en verantwoording naar de gemeente valt daar vanzelfsprekend onder. Sinds 2 jaar valt onze commissie onder de stichting WBT en rapporteert ook aan deze overkoepelende Instantie. Sinds kort heeft het Wijkbeheer Hoogland ook een eigen site, waarop meer te lezen is wat het WBT doet. Het site adres is:http://wijkbeheerhoogland.nl 

Buurtbudget aanvragen hoe ging dat ook al weer?

Dien plannen in die ten goede komen aan de gehele wijk of aan een groot aantal Hooglanders.  Net als vorig jaar kunnen ook verenigingen, scholen e.d. een aanvraag indienen mits hun idee ten goede komt aan Hoogland (met een open karakter!).  Ga naar onze site en download het  Aanvraag formulier Buurtbudget 2015. Pak een pen en vul het formulier in of neem onderstaande punten over en stuur deze per email naar het Wijkbeheerteam Hoogland.

 

De Commissie Buurtbudget proost op een Groos Buurtbudget 2014, en de mooie initiatieven die hier naar verwachting uit voort zullen komen!

De Commissie Buurtbudget proost op een Groos buurtbudget 2014, en de mooie initiatieven die hier naar verwachting uit voort zullen komen!