A+
a-

Hoe werkt het Buurtbudget?

In het kort werkt het Buurtbudget als volgt:

1. De aanvrager heeft een plan (dat binnen de criteria past) en maakt een begroting;
2. De aanvrager dient tijdig (!) een aanvraagformulier in bij het WBT Hoogland;
3. Een aparte werkgroep (Werkgroep Buurtbudget) verdeelt het beschikbare geld;
4. De aanvrager krijgt een bedrag toegewezen en kan zijn project starten;
5. Via een declaratieformulier en bijbehorende facturen kan de aanvrager zijn kosten vergoed krijgen tot het toegezegde bedrag.

 

Uitgebreide beschrijving:

Voorbereiding

De Stichting Bewonersinitiatieven Hoogland (SBH) vraagt een buurtbudget voor Hoogland aan bij de gemeente Amersfoort. De gemeente kent een bepaald bedrag toe aan de stichting en stelt een aantal eisen over de besteding hiervan. SBH houdt het geld in kas. Het WBT stelt een speciale Werkgroep Buurtbudget in die belast wordt met de uitvoering van het buurtbudget.  Al heel vroeg in het jaar, nog ruim voor dat de gemeente een bedrag toekent, publiceert de Werkgroep Buurtbudget in de lokale krant De Hooglander en op deze website het volgende:

 

Uitvoering

Een aanvrager kan het formulier downloaden of toegestuurd krijgen op verzoek. De aanvragers sturen tot de gestelde datum hun wensen en motivatie in.  Daarna wordt in Hoogland geen nieuwe aanvraag meer in behandeling genomen, omdat het totale beschikbare bedrag verdeeld gaat worden.  De leden van de werkgroep Buurtbudget ontvangen van alle aanvragen de gegevens en maken elk een eigen verdeling van het beschikbare bedrag, gebaseerd op hun eigen voorkeuren.  Vervolgens wordt voor elke aanvraag het gemiddelde berekend. Dat gebeurt door per aanvraag de bedragen, die de leden voorstellen, op te tellen en te delen door het aantal leden.  Daarna vindt in een plenaire vergadering de afronding en eventuele correctie plaats.  De aanvrager wordt per brief of email  geïnformeerd over het toegekende bedrag en kan zijn project starten. Hierbij ontvangt  hij tegelijkertijd het declaratieformulier. De Werkgroep Buurtbudget publiceert intussen in De Hooglander en op deze website een overzicht van de verdeling van het beschikbare bedrag.
voorzien  naar de Werkgroep Buurtbudget. Minimaal twee leden van de Werkgroep Buurtbudget controleren de aanvraag en ondertekenen deze voor maximaal het toegekende bedrag. De Werkgroep Buurtbudget verzoekt vervolgens aan de penningmeester van SBH om tot uitbetaling over te gaan.  Incidenteel kan een project uitlopen en kan SBH een deel van het toegekende bedrag uit het lopende jaar reserveren voor in het volgende jaar.

 

Afronding

De Werkgroep Buurtbudget stelt aan het eind van het jaar de verantwoording vast en publiceert deze, meestal samen met de oproep voor het nieuwe jaar, in De Hooglander en op deze website. SBH maakt een financieel jaaroverzicht en verantwoordt alle bestedingen aan de gemeente.

 

Samenstelling van de Werkgroep Buurtbudget

De Werkgroep Buurtbudget bestaat uit vrijwilligers vanuit alle geledingen in Hoogland, denk aan verenigingen, kerken, politiek, onderwijs, wijken.  Het WBT ziet erop  toe dat geen van deze stromingen oververtegenwoordigd is.

 

Vragen en klachten

Op deze website, onder het kopje Contact kunt u een bericht(vraag of klacht) versturen naar het WBT. U ontvangt dan zo snel mogelijk een reactie.  Ook kunt u direct mailen naar de voorzitter van het WBT of de voorzitter van de Werkgroep Buurtbudget.  Bij een klacht zullen WBT respectievelijk de Werkgroep Buurtbudget deze in de vergadering behandelen.  Is er geen eenduidige uitspraak binnen de werkgroep, dan zal het WBT een uitspraak doen.  Is er in het WBT geen eenduidige uitspraak, dan zal SBH een uitspraak doen.

 

Tot slot

Om het bovenstaande te kunnen realiseren maken zowel SBH als WBT en de Werkgroepen onkosten.  Bovendien is er met zoveel actieve vrijwilligers ook regelmatig geld nodig voor een bloemetje of een bedankje. Deze kosten worden grotendeels betaald vanuit een klein apart budget en gaan dus niet (of nauwelijks) ten laste van het Buurtbudget.  Ook over dit budget wordt verantwoording aan de gemeente afgelegd.

Zie ook:
Werkgroep Buurtbudget
Buurtbudget aanvragen
AANVRAAGFORMULIER BUURTBUDGET 2016
Declaratieformulier
Uitslag Buurtbudget